Posted on

Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę

Free Read Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę - by Boris Reitschuster Free Read Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę - by Boris Reitschuster - Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę, Ruski ekstrem Jak nauczy em si kocha Moskw Co by cie powiedzieli gdyby w teatrze w trakcie Jeziora ab dziego kto z ca ych si krzycza w s uchawk swego telefonu Albo gdyby znajomy poprosi by cie go zwymy lali a potem opluli bo to pomo e mu

 • Title: Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę
 • Author: Boris Reitschuster
 • ISBN: 9788377050286
 • Page: 360
 • Format: Paperback

Free Read Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę - by Boris Reitschuster, Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę, Boris Reitschuster, Ruski ekstrem Jak nauczy em si kocha Moskw Co by cie powiedzieli gdyby w teatrze w trakcie Jeziora ab dziego kto z ca ych si krzycza w s uchawk swego telefonu Albo gdyby znajomy poprosi by cie go zwymy lali a potem opluli bo to pomo e mu szcz liwie zaliczy wa ny egzamin Albo je li stra ak zapyta by co dostanie za to e przyst pi do gaszenia waszego p on cego auta W Moskwie to normalk

Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę

Free Read Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę - by Boris Reitschuster Free Read Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę - by Boris Reitschuster - Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę, Ruski ekstrem Jak nauczy em si kocha Moskw Co by cie powiedzieli gdyby w teatrze w trakcie Jeziora ab dziego kto z ca ych si krzycza w s uchawk swego telefonu Albo gdyby znajomy poprosi by cie go zwymy lali a potem opluli bo to pomo e mu Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę

 • Free Read Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę - by Boris Reitschuster
  360Boris Reitschuster
Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę

126 Comment Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę

 1. TAK, TAK, TAK.Oto ksi ka, kt ra bezlito nie opisuje realia ycia w Moskwie Na dodatek z perspektywy Niemca I to z RFN Ka dy, kto mieszka w Rosji w trakcie lektury tej ksi ki b dzie potakiwa ze zrozumieniem g ow , ka dy kto nigdy tego nie do wiadczy , b dzie ni kr ci ze zdumienia Ale tak, taka w a nie jest Rosja, tacy s Rosjanie.Ten zbi r felieton w czyta si bardzo mi o, czasem jest miesznie, innym razem strasznie, zawsze prawdziwie.Wszechobecny i wszechmocny bakszysz, rosyjska biurokracja i znane [...]


 2. Lu ny zbi r spostrze e niemieckiego autora, kt ry przeprowadzi si do Moskwy Czyta o si to szybko, ale to co pewnie zaskoczy zachodniego czytelnika, dla Polaka nie b dzie a takim odkryciem Du o jest te stereotyp w, mam wra enie, e momentami autor przejaskrawia sytuacje Plus, dawno nie czyta am ksi ki, kt ra tak mnie irytowa a swoimi wiatopogl dami bli ej mi jest do Niemc w, ich uporz dkowania i stateczno ci, ni zachwycania si rosyjskim jako to b dzie , zaimprowizujemy itd Dlatego peany na cze ros [...]


 3. Wyj tkowo nie podoba a mi si ta pozycja By mo e zachowanie Rosjan jest zaskakuj ce dla ludzi Zachodu, ale nikt z nas nie odkryje tu niczego nowego W a ciwie mia am wra enie, e ksi ka zosta a napisana przez typowego gimnazjalist , kt ry chce by cool opowiadaj c ile to on nie wypi i wi kszo opowie ci podkoloryzowa My l , e ka dy z nas potrafi sobie wyobrazi typowego Polaka buraka, chama bez kultury i nale ytego s ownictwa w a nie o takich ludziach jest ta ksi ka Nie polecam.


 4. If you have ever been to Russia you will probably notice a sad truth that this book is both funny and realistic Written with a great sense of humor and a dash of defiance the author shows his struggle with a tricky socialistic system completely incomprehensible for German foreigner


 5. Po tej ksi ce na pewno nie polubi Moskwy, ale w ka dym kraju i wi kszym mie cie znajdzie si troch ekstrem w.


 6. Przyjemna, lekka lektura Bardzo w stylu Gogol w czasach Google, ale jeszcze mniej wymagaj ca Znakomite na podr albo do porannej kawy.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *