Posted on

Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts

Free Read Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts - by Juris Zvirgzdiņš Elīna Brasliņa Free Read Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts - by Juris Zvirgzdiņš Elīna Brasliņa - Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts, Have a nice day Gandr z m las st sts Vai iesp jams izg ztuv atrast Ludolfa Liberta un K r a Padega gleznas Vai iesp jams futbol par d t it k neuzvaramajai kato u skolas komandai K izvair ties no M rka a un Resn doto ripu r anas Ko bom a

  • Title: Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts
  • Author: Juris Zvirgzdiņš Elīna Brasliņa
  • ISBN: 9789984333984
  • Page: 363
  • Format: Hardcover

Free Read Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts - by Juris Zvirgzdiņš Elīna Brasliņa, Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts, Juris Zvirgzdiņš Elīna Brasliņa, Have a nice day Gandr z m las st sts Vai iesp jams izg ztuv atrast Ludolfa Liberta un K r a Padega gleznas Vai iesp jams futbol par d t it k neuzvaramajai kato u skolas komandai K izvair ties no M rka a un Resn doto ripu r anas Ko bom a b d dara izbijis not rs Vai no Amerikas uz Latviju dz vot p rc lusies klasesbiedrene var b t vissav j k ie jaut jumi prasa skaidras atbildes Mekl jamas aj Vai

Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts

Free Read Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts - by Juris Zvirgzdiņš Elīna Brasliņa Free Read Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts - by Juris Zvirgzdiņš Elīna Brasliņa - Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts, Have a nice day Gandr z m las st sts Vai iesp jams izg ztuv atrast Ludolfa Liberta un K r a Padega gleznas Vai iesp jams futbol par d t it k neuzvaramajai kato u skolas komandai K izvair ties no M rka a un Resn doto ripu r anas Ko bom a Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts

  • Free Read Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts - by Juris Zvirgzdiņš Elīna Brasliņa
    363Juris Zvirgzdiņš Elīna Brasliņa
Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts

616 Comment Have a nice day! Gandrīz mīlas stāsts

  1. kaut kas ar o gr matu nav l g idejiski t ir burv ga, ta u izpild jums gan ir t ds garlaic gs un pat vecmod gs visu laiku tekstam ritot uz priek u, nepamet saj ta, ka to uzrakst jis cien jama vecuma rakstnieks, kur ir stipri t lu no 21 gadsimta jaunatnes tas tekst ir oti viegli nolas ms vien gais, kas tie m notur manu interesi, ir El nas Brasli as bezdiev gi skaist s ilustr cijas t s visu izgl bj.


  2. Pirmaj mirkl gr matas nosaukums rada zin mas aizdomas un nepatiku pret it k stil go ang u valodas lietojumu, tom r neliela paciet ba no las t ja puses ved s pie atkl smes, ka aj gr mat viss ir tie i staj s viet s un nekas nav lietots tikai dekor ciju d Gr mat skartas visai smagas t mas te figur gan vec ku n ve, gan Sib rija, gan piln gas atstumt bas saj ta , tom r tas viss pasniegts gai form , nesl gstot depres v s p rdom s ir gr mata, kas ar ab m k j m stingri turas uz zemes, un galveno varo u [...]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *